Računovodske storitve

Vodenje glavne knjige in analitična evidenca saldakontov.

Obračun davka na dodano vrednost ter vodenje davčnih evidenc.

Seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev.

Izdelava zaključnega računa ter medletnih bilanc.

Vodenje blagajne.

Obračun plač in socialnih prispevkov za zavezanca.

Obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev.

Izdelava poročil in ostale potrebne dokumentacije.

Vodenje plačilnega prometa.

Izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva.