Pogoji uporabe

The Terms and Conditions were last updated on 24. januar, 2023

1. Uvod

Ti pogoji veljajo za to spletno stran in za vse povezano z našimi izdelki in storitvami. Morda vas zavezujejo dodatne pogodbe v zvezi z vašim odnosom z nami ali izdelki ali storitvami, ki jih prejmete od nas. Če so katerekoli določbe dodatnih pogodb v nasprotju s katerokoli določbo teh pogojev, bodo prevladale določbe teh dodatnih pogodb.

2. Vezava

Z registracijo na tem spletnem mestu, z dostopom ali kako drugačno uporabo spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo spodaj navedeni pogoji. Sama uporaba tega spletnega mesta pomeni poznavanje in sprejemanje teh pogojev. V nekaterih posebnih primerih vas lahko tudi prosimo, da se izrecno strinjate.

3. Elektronska komunikacija

Z uporabo te spletne strani ali komuniciranjem z nami po elektronskih sredstvih se strinjate in potrjujete, da lahko z vami komuniciramo elektronsko na naši spletni strani ali tako, da vam pošljemo e-pošto, in se strinjate, da so vsi dogovori, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki jih vam posredujemo v elektronski obliki, da izpolnjujemo vse zakonske zahteve, vključno z, vendar ne omejeno na zahtevo, da morajo biti takšna sporočila pisna.

4. Intelektualna lastnina

Mi ali naši dajalci licenc imamo v lasti in nadzorujemo vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine na spletnem mestu ter podatke, informacije in druge vire, ki so prikazani ali dostopni na spletnem mestu.

4.1 Vse pravice pridržane

Razen če posebna vsebina narekuje drugače, vam ni podeljena licenca ali katerakoli druga pravica v skladu z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, patentom ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. To pomeni, da ne boste uporabljali, kopirali, reproducirali, izvajali, prikazovali, distribuirali, vdelali v katerikoli elektronski medij, spreminjali, izvajali obratnega inženiringa, dekompilirali, prenašali, monetizirali, prodajali, tržili ali komercializirali kakršnihkoli virov na tej spletni strani v kakršnikoli obliki, brez našega predhodnega pisnega dovoljenja, razen in samo v kolikor je drugače določeno s predpisi prisilnega prava (kot je pravica do citiranja).

5. Lastnina tretjih oseb

Naše spletno mesto lahko vključuje hiperpovezave ali druge reference na spletna mesta drugih strank. Ne spremljamo ali pregledujemo vsebine spletnih mest drugih strank, do katerih je povezava s te spletne strani. Za izdelke ali storitve, ki jih ponujajo druga spletna mesta, veljajo veljavna določila in pogoji teh tretjih oseb. Ni nujno, da delimo ali podpiramo mnenja ali gradivo, ki se pojavi na teh spletnih straneh na kakršenkoli način.

Ne bomo odgovorni za nobeno prakso zasebnosti ali vsebino teh spletnih mest. Vi nosite vsa tveganja, povezana z uporabo teh spletnih mest in vseh povezanih storitev tretjih oseb. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo na kakršenkoli način, ne glede na to ali je povzročena zaradi vašega razkritja osebnih podatkov tretjim osebam.

6. Odgovorna uporaba

Z obiskom našega spletnega mesta se strinjate, da ga boste uporabljali samo za predvidene namene in kot to dovoljujejo ti pogoji, morebitne dodatne pogodbe z nami in veljavni zakoni, predpisi ter splošno sprejete spletne prakse in industrijske smernice. Našega spletnega mesta ali storitev ne smete uporabljati za uporabo, objavo ali distribucijo kakršnegakoli gradiva, ki vsebuje zlonamerno računalniško programsko opremo (ali je povezano z njo); ni dovoljeno uporabljati informacije, zbrane na našem spletnem mestu, za kakršnekoli dejavnosti neposrednega trženja ali izvajati kakršnekoli sistematične ali avtomatizirane dejavnosti zbiranja podatkov na našem spletnem mestu ali v zvezi z njim.

Vključevanje v kakršnokoli dejavnost, ki povzroča ali lahko povzroči škodo spletnemu mestu ali ki moti delovanje, razpoložljivost ali dostopnost spletnega mesta, je strogo prepovedano.

To exercise the right of withdrawal, you must inform us of your decision to withdraw from this contract by an unequivocal statement (for example a letter sent by post, fax, or email). Our contact details can be found below. You may use the attached model withdrawal form, but it is not obligatory.

7. Oddaja ideje

Ne pošiljajte nobenih idej, izumov, avtorskih del ali drugih informacij, ki bi lahko veljale za vašo lastno intelektualno lastnino in bi nam jih radi predstavili, razen če smo predhodno podpisali pogodbo o intelektualni lastnini ali pogodbo o nerazkritju podatkov. Če nam jo razkrijete brez takega pisnega dogovora, nam podelite mednarodno, nepreklicno, neizključno, brezplačno licenco za uporabo, reprodukcijo, shranjevanje, prilagoditev, objavo, prevod in distribucijo vaše vsebine v kateremkoli obstoječem ali prihodnjem mediju.

8. Prenehanje uporabe

Po lastni presoji lahko kadarkoli spremenimo ali začasno ali trajno prekinemo dostop do spletne strani ali katerekoli storitve na njej. Strinjate se, da vam ali katerikoli tretji osebi ne bomo odgovorni za kakršnokoli takšno spremembo, začasno ukinitev ali prekinitev vašega dostopa do ali uporabe spletnega mesta ali katerekoli vsebine, ki ste jo morda delili na spletnem mestu. Ne boste upravičeni do kakršnegakoli nadomestila ali drugega plačila, tudi če so določene funkcije, nastavitve in/ali katerakoli vsebina, ki ste jo prispevali ali na katero ste se zanašali, trajno izgubljeni. Ne smete zaobiti ali poskušati zaobiti nobenih ukrepov za omejitev dostopa na naši spletni strani.

9. Garancije in odgovornost

Nič v tem razdelku ne omejuje ali izključuje kakršnegakoli jamstva, impliciranega z zakonom, katerega omejitev ali izključitev bi bila nezakonita. To spletno mesto in vsa vsebina na spletnem mestu sta na voljo na podlagi “kot je” in “kot je na voljo” in lahko vključuje netočnosti ali tipkarske napake. Izrecno zavračamo kakršnakoli jamstva, izrecna ali implicitna, glede razpoložljivosti, točnosti ali popolnosti vsebine. Ne jamčimo, da:

  • bo ta spletna stran ali naša vsebina ustrezala vašim zahtevam;
  • to spletno mesto bo na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak.

Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja ali naj bi pomenilo kakršenkoli pravni, finančni ali zdravstveni nasvet. Če potrebujete nasvet, se posvetujte z ustreznim strokovnjakom.

Naslednje določbe tega razdelka bodo veljale v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja in ne bodo omejevale ali izključevale naše odgovornosti v zvezi s katerokoli zadevo, za katero bi bilo nezakonito ali nelegalno, da omejimo ali izključimo svojo odgovornost. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo (vključno s kakršnokoli škodo zaradi izgube dobička ali dohodka, izgubo ali poškodbo podatkov, programske opreme ali baze podatkov ali izgubo ali škodo na lastnini ali podatkih), ki jo povzročite vi ali katerakoli tretja oseba ali stranke, ki izhajajo iz vašega dostopa do našega spletnega mesta ali njegove uporabe.

Razen v obsegu, v katerem katerakoli dodatna pogodba izrecno določa drugače, naša največja odgovornost do vas za vso škodo, ki izhaja iz ali je povezana s spletnim mestom ali izdelki in storitvami, ki se tržijo ali prodajajo prek spletnega mesta, ne glede na obliko pravnega postopka, ki nalaga odgovornost ( bodisi v pogodbi, pravičnosti, malomarnosti, nameravanem ravnanju, odškodninski odgovornosti ali kako drugače) bo omejena na skupno ceno, ki ste nam jo plačali za nakup takšnih izdelkov ali storitev ali uporabo spletne strani. Takšna omejitev bo veljala skupaj za vse vaše zahtevke, dejanja in vzroke za tožbe vseh vrst in narave.

10. Zasebnost

Za dostop do našega spletnega mesta in/ali storitev boste morda morali posredovati določene podatke o sebi kot del postopka registracije. Strinjate se, da bodo vse informacije, ki jih posredujete, vedno točne, pravilne in posodobljene.

 

11. Izvozne omejitve/skladnost s pravnimi predpisi

Dostop do spletnega mesta z ozemelj ali držav, kjer je vsebina ali nakup izdelkov ali storitev, ki se prodajajo na spletnem mestu, nezakonit, je prepovedan. Tega spletnega mesta ne smete uporabljati v nasprotju z izvoznimi zakoni in predpisi Republike Slovenije.

12. Dodelitev

Ne smete dodeliti, prenesti ali skleniti podizvajalske pogodbe za nobeno od svojih pravic in/ali obveznosti v skladu s temi pogoji, v celoti ali delno, tretji osebi brez našega predhodnega pisnega soglasja. Vsaka domnevna dodelitev, ki krši ta razdelek, bo nična in neveljavna.

13. Kršitve teh pogojev

Brez poseganja v naše druge pravice v skladu s temi pogoji in določili lahko, če kakorkoli kršite te pogoje in določila, ukrepamo tako, kot se nam zdi primerno za obravnavo kršitve, vključno z začasno ali trajno zaustavitvijo vašega dostopa do spletnega mesta, zahtevo od svojega ponudnika internetnih storitev, da blokira vaš dostop do spletne strani in/ali sprožitvijo pravnega postopka.

14. Višja sila

Razen obveznosti plačila denarja po tem sporazumu se nobena zamuda, neizpolnjevanje ali opustitev katerekoli pogodbene pogodbe ne šteje za kršitev teh določil in pogojev, če in dokler taka zamuda, neizpolnjevanje ali opustitev izhaja iz kateregakoli vzroka, ki je zunaj razumnega nadzora te stranke.

15. Odškodnina

Strinjate se, da nas boste branili in zaščitili pred kakršnimikoli terjatvami, obveznostmi, škodo, izgubami in stroški v zvezi z vašo kršitvijo teh pogojev in določil ter veljavnih zakonov, vključno s pravicami intelektualne lastnine in zasebnostjo. Takoj nam boste povrnili našo škodo, izgube, stroške in izdatke, ki so povezani ali izhajajo iz takih zahtevkov.

16. Odpoved

Neuveljavljanje kateregakoli določila, določenega v teh pogojih in katerikoli pogodbi, ali neuveljavitev katerekoli možnosti za prekinitev, se ne razume kot odpoved takšnim določilom in ne vpliva na veljavnost teh pogojev ali sporazumov ali kateregakoli dela teh sporazumov in ne vpliva na pravico uveljavljanja katerekoli določbe.

17. Jezik

Ta določila in pogoji se bodo razlagali in tolmačili izključno v slovenščini. Vsa obvestila in korespondenca bodo napisani izključno v tem jeziku.

18. Celotni dogovor

Ta določila in pogoji skupaj z našo izjavo o zasebnosti in pravilnikom o piškotkih sestavljajo celotno pogodbo med vami in Pravno in poslovno svetovanje, Maja Mrđa s.p. v zvezi z vašo uporabo tega spletnega mesta.

19. Posodabljanje teh pogojev

Te pogoje in določila lahko občasno posodobimo. Vaša obveznost je, da redno preverjate te pogoje in določila glede sprememb ali posodobitev. Datum, naveden na začetku teh pogojev in določil, je zadnji datum revizije. Spremembe teh določil in pogojev bodo začele veljati, ko bodo te spremembe objavljene na tej spletni strani. Vaša nadaljnja uporaba tega spletnega mesta po objavi sprememb ali posodobitev se bo štela za obvestilo o vašem strinjanju s temi določili in pogoji in zavezujočimi.

20. Izbira prava in pristojnosti

Ta določila in pogoje urejajo zakoni Republike Slovenije. Vsi spori v zvezi s temi določili in pogoji so predmet pristojnosti sodišč Republike Slovenije. Če sodišče ali drug organ ugotovi, da je katerikoli del ali določba teh določil in pogojev neveljavna in/ali neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, bo tak del ali določba spremenjena, izbrisana in/ali uveljavljena v največjem dovoljenem obsegu tako, da se uveljavi namen teh pogojev in določil. To ne bo vplivalo na druge določbe.

21. Kontaktni podatki

To spletno mesto je v lasti in upravljanju Pravno in poslovno svetovanje, Maja Mrđa s.p.

V zvezi s temi določili in pogoji se lahko obrnete na nas tako, da pošljete e-pošto na naslednji naslov: svetovanja.maja.mrdja@gmail.com

Ali pa nam pišete na naslednji naslov:
Maja Mrđa,
Pajkova 22,
2000 Maribor

22. Prenos

Prav tako lahko sprenesete naše pogoje in določila v PDF obliki.